Exempel på information om vad kontrollansvarighet innebär:

1. Genomgång med byggherren (BH) på mitt kontor alternativt per telefon rörande förestående byggnation. 2. Upprätta kontrollplan som skall inges till kommun. 
3. Biträda BH på kommun vid ett så kallat tekniskt samråd där man går igenom egenskapskraven samt att uprätta              en tidsplan för bygget.
4. Efter mötet utfärdar kommunen startbesked och grundarbetet kan påbörjas och då har jag en träff med                                grundläggaren för hur grundarbetet ska bedrivas.
5. Kontroller följer sedan under byggets gång vid 3-4 gånger. OBS att uppdraget som KA inte innebär en                                    kontinuerlig kontroll av bygget utan får mer ses som att entreprenörers egenkontroller följs samt givetvis görs              egna iakttagelser.
6. Medverka vid besiktningar och kommunens platsbesök. 
7. Medverka vid slutsamråd på byggplatsen så att kommunen kan lämna slutbesked. Tänk på att byggnaden inte får         tas i bruk fören denna handling utfärdats. Det är därför viktigt att erfordrade handlingar då finns till hands.      Uppgifter vilka handlingar som krävs står vanligen i den handling som BH erhåller efter  det tekniska samrådet.